Sprawozdania finansowe i merytoryczne - rok obrotowy 2016

Bilans_2016.pdf
Dodatkowe informacje i objaśnienia_2016.pdf
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy_2016.pdf
Sprawozdanie merytoryczne_2016.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_2016.pdf