Statut Fundacji Krystyny Ciołkosz Za Szybą

 

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Rozdział 2. Cele Fundacji

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

Rozdział 4. Organy Fundacji

Rozdział 5. Zmiana celów i Statutu Fundacji

Rozdział 6. Likwidacja Fundacji

Rozdział 7. Inne postanowienia.

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Krystyny Ciołkosz „ZA SZYBĄ”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krystynę Ciołkosz, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 11/5 w obecności notariusz mgr Elżbiety Radojewskiej, za numerem repertorium A Nr 945/2006 z dnia 03.03.2006. – działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U.z 1991 r. nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Fundacja podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyskuje osobowość prawną.

§ 3.

Fundacja działa przez ustanowione w Statucie organy.

§ 4.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do spółek i łączyć się z innymi fundacjami.

§ 5.

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

Rozdział 2. Cele Fundacji

§ 6.

1. Celami Fundacji jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

a) pomocy osobom z zaburzeniami rozwoju - szczególnie dzieciom,

b) prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju zdrowia dzieci i dorosłych,

c) wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju,

d) organizowania pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami.

2. Cele Fundacji realizowane będą poprzez:

a) współpracę z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i zagranicą,

b) popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki oraz sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym,

c) upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o zaburzeniach spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi,

d) popularyzację osiągnięć innych państw, zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów związanych z zaburzeniami rozwoju, w formie dofinansowywania lub finansowania akcji informacyjnych, odczytów, a także kolportaż broszur zajmujących się tą tematyką z uwzględnieniem doświadczeń zagranicznych,

e) nadawanie odznaki „ Szansa”, nagradzanie lub wyróżnianie osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej - najbardziej zasłużonych w działalności Fundacji,

f) finansowanie nagród i stypendiów dla osób chorych, szczególnie uzdolnionych,

g) finansowanie lub dofinansowywanie:

- lekarstw dla osób z zaburzeniami rozwoju,

- suplementów dla osób z zaburzeniami rozwoju,

- terapii psychologiczno-pedagogicznych i innych dla osób z zaburzeniami rozwoju,

- wizyt lekarskich dla osób z zaburzeniami rozwoju,

- diety zdrowotnej dla osób z zaburzeniami rozwoju,

- zabiegów rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju,

- diagnostyki laboratoryjnej dla osób z zaburzeniami rozwoju,

- specjalistycznych pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju,

- dojazdów na rehabilitacje i do lekarza dla osób z zaburzeniami rozwoju,

h) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia,

i) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych dotyczących zdrowia,

j) działalność informacyjną i naukową,

k) współpracę z ośrodkami kulturalnymi, wychowawczymi i społecznymi,

m) fundowanie stypendiów dla osób zajmujących się leczeniem, terapią oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami rozwoju w Polsce i zagranicą,

n) działania związane z promocją zdrowia i wiedzy medycznej,

o) organizowanie loterii i aukcji na rzecz osób z zaburzeniami rozwoju,

p) udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

3. Działalność wyżej wskazana jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

§ 7.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8.

1. Źródłami finansowania Fundacji są:

a) darowizny, spadki, zapisy,

b) subwencje i dotacje,

c) dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych,

d) odsetki i lokaty kapitałowe oraz papiery wartościowe,

e) dochody z majątku Fundacji,

f) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

2. Dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych.

3. W razie powołania do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe, lub o odrzuceniu spadku.

4. Fundacja nie ma prawa podejmować działalności polegających na:

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywaniu ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 4. Organy Fundacji

§ 9.

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

2. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym.

3. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym w zakresie działalności Fundacji.

4. Nie można łączyć funkcji członka Rady i Zarządu Fundacji.

§ 10.

1. Ustanawia się Radę Fundacji w składzie od 2 do 4 członków.

2. Radę Fundacji powołuje Fundator. Kadencja Rady Fundacji jest bezterminowa. Fundator może w każdym czasie odwołać członka Rady Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady Fundacji. Członkowie Rady Fundacji mogą pełnić swoje funkcje dłużej niż przez jedną kadencję. W razie śmierci Fundatora Radę Fundacji powołuje i odwołuje spadkobierca Fundatora.

3. Członkowie Rady Fundacji otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

4. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek każdego z członków Rady, a także na wniosek Fundatora lub Zarządu. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji powinien zostać zgłoszony co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele innych organów Fundacji, a także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, o ile zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w posiedzeniu.

8. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków.

9. Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos. Udział w posiedzeniu Rady Fundacji osób wymienionych w ust.7 ma charakter doradczy.

10. Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy:

a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

c) wyrażenie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,

d) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie absolutorium,

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalenie ich wynagrodzenia,

g) zatwierdzanie uchwał w sprawie przystąpienia Fundacji do spółek lub innej fundacji,

h) zatwierdzaniu uchwał o połączeniu fundacji.

§ 11.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.

2. Zarząd powoływany jest na wspólną kadencję na okres 5 lat przez Radę Fundacji. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

3. Kadencja Zarządu upływa z chwilą zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji oraz rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuję w razie:

a) złożenia rezygnacji,

b) nienależyte wypełnianie funkcji członka Zarządu,

c) istotnego naruszenia postanowień statutu,

d) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

e) choroby, ułomności - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.

6. W przypadku, gdy członek Zarządu nie może czasowo pełnić swojej funkcji, Rada Fundacji może wyznaczyć na jego miejsce jednego ze swych członków, na czas trwania przeszkody.

7. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje dłużej niż przez jedną kadencję.

8. Dotychczasowi członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.

9. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

10. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 12.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) prowadzenie spraw i reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,

b) opracowywanie kierunków, zakresu działalności Fundacji,

c) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

e) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w statucie, tworzenia oddziałów, zakładów i  filii, przystąpienia do spółek i fundacji, a także w sprawie połączenia z inną fundacją,

f) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

g) organizowanie zbiórek publicznych,

h) zatrudnianie i ustalanie wynagrodzenia pracowników Fundacji,

i) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 13.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu i na rzecz Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu i na rzecz Fundacji, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, a także członek Zarządu wraz z ustanowionym przez Zarząd prokurentem lub pełnomocnikiem, działającym w granicach umocowania.

§ 14.

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

3. Zarząd co roku, do dnia 28 lutego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie roczne (merytoryczne i finansowe) z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy.

§ 15.

1. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego

2. Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera w imieniu Fundacji pełnomocnik ustanowiony przez Radę Fundacji.

3. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa w uchwale Rada Fundacji.

Rozdział 5. Zmiana celów i Statutu Fundacji

§ 16.

1. Zmiany celów oraz innych postanowień statutu Fundacji może dokonać jedynie Fundator, a po śmierci Fundatora Adrian Woźnica, o którym mowa w §10 ust. 2 Statutu.

2. Zmiana celów Fundacji oraz innych postanowień statutu następuje poprzez podjęcie przez Fundatora stosownej uchwały.

Rozdział 6. Likwidacja Fundacji

§ 17.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, a po jego śmierci osoba wskazana w § 10 ust.2 Statutu.

3. Likwidatora lub likwidatorów Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.

4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji, organizacji społecznych lub innych o zbliżonych celach statutowych.

§ 18.

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) zgłoszenie wniosku do właściwego Sądu o dokonanie wpisu o otwarciu likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie jednorazowego ogłoszenia w prasie do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i listy wierzycieli,

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji oraz planu zaspokojenia zgłoszonych zobowiązań,

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji właściwemu sądowi wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

h) przekazanie dokumentów Fundacji celem zarchiwizowania podmiotowi wskazanemu w uchwale o likwidacji Fundacji.

Rozdział 7. Inne postanowienia

§ 19.

1. Pierwszy Zarząd Fundacji będzie działać w składzie jednoosobowym. W skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje się: Krystynę Ciołkosz – jako Prezesa Fundacji.

2. Pierwsza Rada Fundacji działać będzie w składzie dwuosobowym. W skład pierwszej Rady Fundacji powołuje się:

a) Ewę Szczukiewicz, 

b) Joannę Kuczerę.

§ 20.

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Zdrowia.

§ 21.

Statut po zmianie wchodzi w życie z dniem 19 września 2019 r.