Regulamin Fundacji Za Szybą

Regulamin Fundacji Za Szybą

Regulamin określa tryb uzyskania statusu podopiecznego Fundacji Krystyny Ciołkosz Za Szybą, zwanej dalej Fundacją, oraz prawa podopiecznego.

§ 1. Warunki ogólne

1. Podopiecznym Fundacji może zostać osoba o zdiagnozowanej niepełnosprawności rozwoju.

2. Osoba niepełnoletnia lub nie mająca zdolności do czynności prawnych jest reprezentowana przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów), który dokonuje czynności określonych w § 3. pkt. pkt. 1, 2, 3 niniejszego regulaminu.

3. Pozostawanie podopiecznym nie podlega żadnym ograniczeniom z tytułu: m.in. kraju rezydencji czy kraju pochodzenia, statusu społecznego, wieku, przynależności do innych organizacji, klubów czy stowarzyszeń.

4. Podopieczny Fundacji, osoba fizyczna, we wszelkich listach, wykazach i innych dokumentach Fundacji występuje zawsze pod własnym, pełnym imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem adresu zamieszkania.

5. Publikacje internetowe i prasowe wizerunków podopiecznego, prezentowanych w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu, jakim jest pozyskanie środków dla sfinansowania pomocy medycznej, rehabilitacyjnej itp., następują pod warunkiem wyrażenia zgody przez podopiecznego na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu. Jeśli jest to osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, to zgodę wyrażają rodzice/opiekunowie prawni.

§ 2. Prawa podopiecznych

1. Korzystanie z pomocy Fundacji w formie podejmowanych przez nią działań zgodnych z celami statutowymi.

2. Pozyskiwanie środków finansowych w wyniku indywidualnych apeli na fundusz pomocy finansowej Fundacji.

3. Posiadanie imiennej kartoteki podopiecznego w dokumentacji księgowej Fundacji, zwanej dalej subkontem, w której rejestrowane są pozyskane środki finansowe (darowizny i 1% podatku przekazane przez właściwe urzędy skarbowe z adnotacją imienia i nazwiska), pozostające do dyspozycji na zasadach określonych w „Regulaminie przyznawania pomocy finansowej”.

4. Wnioskowanie o finansowanie, dofinansowanie, bądź refundację kosztów, pokrywanych z konta fundacji, w szczególności z imiennego subkonta podopiecznego, zgodnie z „ Regulaminem przyznawania pomocy finansowej =>”.

§ 3. Warunki nabycia statusu podopiecznego

1. Przedłożenie wypełnionego wniosku o przyjęcie w poczet podopiecznych.

2. Przedłożenie potwierdzonej kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub w wersji oryginalnej równoważnej diagnozy lekarskiej, która jest honorowana przez jeden rok licząc od daty wystawienia diagnozy.

3. Wniesienie comiesięcznej opłaty w wysokości 10,00 zł (zwanej dalej składką), która służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego; jest ona przeznaczona na pokrycie potrzeb organizacyjnych i celów statutowych fundacji.

4. Informacja o przyjęciu przesyłana jest na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 4. Ustanie statusu podopiecznego Fundacji

1. Złożenie pisemnej rezygnacji (wystarczającą formą jest e-mail) przez podopiecznego powoduje skreślenie z listy podopiecznych Fundacji.

W przypadku podopiecznego nie posiadającego zdolności prawnych rezygnację składają jego rodzice/opiekunowie prawni.

2. Wygaśnięcie ważności dokumentu wymienionego w § 3. pkt.2.

3. Niewykorzystane kwoty, zaksięgowane w „kartotece imiennej” podopiecznego, który zrezygnował ze statusu podopiecznego Fundacji, pochodzące z wpłat podatników w postaci 1% podatku dochodowego, są przeznaczane na cele statutowe Fundacji, natomiast celowe darowizny imienne zwracane są darczyńcy lub przeznaczane również na cele statutowe Fundacji.

_______________________________________

Regulamin przyjęty przez Zarząd Fundacji

w dniu 22 marca 2009 roku z póż. zmianami.

Prezes Fundacji Krystyna Ciołkosz

[Do góry]