Regulamin Fundacji Za Szybą

Regulamin określa tryb uzyskania statusu podopiecznego Fundacji Krystyny Ciołkosz Za Szybą, zwanej dalej Fundacją, oraz prawa podopiecznego.


§ 1. Warunki ogólne

1. Podopiecznym Fundacji może zostać osoba o zdiagnozowanej niepełnosprawności rozwoju.

2. Osoba niepełnoletnia lub nie mająca zdolności do czynności prawnych jest reprezentowana przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów), który dokonuje czynności określonych w § 3. pkt. pkt. 1, 2, 3 niniejszego regulaminu.

3. Pozostawanie podopiecznym nie podlega żadnym ograniczeniom z tytułu: m.in. kraju rezydencji czy kraju pochodzenia, statusu społecznego, wieku, przynależności do innych organizacji, klubów czy stowarzyszeń.

4. Podopieczny Fundacji, osoba fizyczna, we wszelkich listach, wykazach i innych dokumentach Fundacji występuje zawsze pod własnym, pełnym imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem adresu zamieszkania.

5. Publikacje internetowe i prasowe wizerunków podopiecznego, prezentowanych w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu, jakim jest pozyskanie środków dla sfinansowania pomocy medycznej, rehabilitacyjnej itp., następują pod warunkiem wyrażenia zgody przez podopiecznego na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu. Jeśli jest to osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, to zgodę wyrażają rodzice/opiekunowie prawni.

§ 2. Prawa podopiecznych

1. Korzystanie z pomocy Fundacji w formie podejmowanych przez nią działań zgodnych z celami statutowymi.

2. Pozyskiwanie środków finansowych w wyniku indywidualnych apeli na fundusz pomocy finansowej Fundacji.

3. Posiadanie imiennej kartoteki podopiecznego w dokumentacji księgowej Fundacji, zwanej dalej subkontem, w której rejestrowane są pozyskane środki finansowe (darowizny i 1% podatku przekazane przez właściwe urzędy skarbowe z adnotacją imienia i nazwiska), pozostające do dyspozycji na zasadach określonych w „Regulaminie przyznawania pomocy finansowej”.

4. Wnioskowanie o finansowanie, dofinansowanie, bądź refundację kosztów, pokrywanych z konta fundacji, w szczególności z imiennego subkonta podopiecznego, zgodnie z „ Regulaminem przyznawania pomocy finansowej =>”.

§ 3. Warunki nabycia statusu podopiecznego

1. Przedłożenie wypełnionego wniosku o przyjęcie w poczet podopiecznych.

2. Przedłożenie potwierdzonej kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub w wersji oryginalnej równoważnej diagnozy lekarskiej, która jest honorowana przez jeden rok licząc od daty wystawienia diagnozy.

3. Wniesienie comiesięcznej opłaty w wysokości 10,00 zł (zwanej dalej składką), która służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego; jest ona przeznaczona na pokrycie potrzeb organizacyjnych i celów statutowych fundacji.

4. Informacja o przyjęciu przesyłana jest na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 4. Ustanie statusu podopiecznego Fundacji

1. Złożenie pisemnej rezygnacji (wystarczającą formą jest e-mail) przez podopiecznego powoduje skreślenie z listy podopiecznych Fundacji.

W przypadku podopiecznego nie posiadającego zdolności prawnych rezygnację składają jego rodzice/opiekunowie prawni.

2. Wygaśnięcie ważności dokumentu wymienionego w § 3. pkt.2.

3. Niewykorzystane kwoty, zaksięgowane w „kartotece imiennej” podopiecznego, który zrezygnował ze statusu podopiecznego Fundacji, pochodzące z wpłat podatników w postaci 1% podatku dochodowego, są przeznaczane na cele statutowe Fundacji, natomiast celowe darowizny imienne zwracane są darczyńcy lub przeznaczane również na cele statutowe Fundacji.

_______________________________________

Regulamin przyjęty przez Zarząd Fundacji

w dniu 22 marca 2009 roku z póż. zmianami.

Prezes Fundacji Krystyna Ciołkosz

[Do góry]

Regulamin pomocy finansowej

Regulamin określa zasady przyznawania pomocy finansowej ze środków gromadzonych na rachunku Fundacji Krystyny Ciołkosz Za Szybą, zwanej dalej Fundacją, na rzecz jej podopiecznych z zaburzeniami rozwoju.

§ 1

1.Pomoc finansowa jest przyznawana podopiecznym wyłącznie na cele określone przez Statut Fundacji w §6 pkt.2g.

2.Fundacja udostępnia swoje konto bankowe na rzecz podopiecznych w celu gromadzenia środków finansowych i nie pobiera opłat związanych z dokonywaniem operacji finansowych.

§ 2

1.Pomoc finansowa jest przyznawana na podstawie Wniosku o refundację lub Wniosku o sfinansowanie, złożonych w oryginalnej formie pisemnej.

2.Wniosek powinien być udokumentowany ze wskazaniem celów, na które mają być przeznaczone przyznane środki finansowe; powinien zawierać zestawienie kosztów wraz z dołączonymi fakturami/rachunkami.

3.Fundacja pokrywa koszty poniesione przez podopiecznego pod warunkiem, że są one zgodne z poleceniami, zaleceniami lub wskazaniami osób lub instytucji odpowiedzialnych za przebieg i postępy w leczeniu, rehabilitacji, terapii etc, w szczególności:

a) koszty suplementów i lekarstw będą refundowane, jeśli zostały zalecone przez lekarza. Odpowiednie zaświadczenie powinno zawierać ich szczegółowe wyliczenie i być dołączone do wniosku o refundację (sfinansowanie).

b) koszty pomocy do terapii/rehabilitacji będą refundowane, jeśli zostały zalecone przez terapeutę/rehabilitanta. Odpowiednie zaświadczenie powinno zawierać ich szczegółowe wyliczenie i być dołączone do wniosku o refundację (sfinansowanie).

c) koszty produktów dietetycznych bezglutenowych i bezkazeinowych wymienione poniżej w pkt.d, będą refundowane (finansowane), jeśli została zalecona odpowiednia dieta przez lekarza lub dietetyka. Odpowiednie zaświadczenie powinno zawierać okres ważności zalecenia

4.Lista produktów refundowanych (finansowanych) przez fundację przy diecie bezcukrowej, bezmlecznej oraz bezglutenowe:

a) przy diecie bezmlecznej: mleko: migdałowe, ziemniaczane, ryżowe (zastępujące mleko krowie), masło klarowane oraz olej kokosowy jako substytut masła,

b) przy diecie bezglutenowej: mąki z natury bez glutenu: ryżowa, kasztanowa, amarantus, itp. oraz wszystkie mąki oczyszczane z glutenu oraz mieszanki bezglutenowe do wypieków, pieczywo bezglutenowe gotowe oraz makarony bezglutenowe, wędlina bezglutenowa

W nazwie własnej wymienionych produktów powinna być informacja, że produkt jest bezglutenowy (info od producenta, a nie od sprzedawcy), np. makaron bezglutenowy, kiełbasa krakowska bezglutenowa itd.

c) przy diecie bezcukrowej: zamienniki cukru – ksylitol, stewia


Uwaga! Produkty, które są przeznaczone do powszechnego spożycia, przeznaczone dla wszystkich osób niezależnie od tego, czy są osobami niepełnosprawnymi, czy cieszącymi się dobrym zdrowiem, nie będą rozliczane.
5.Fundacja może odmówić realizacji pomocy, jeśli przedstawione rachunki lub faktury budzą wątpliwości, co do ich formalnej i merytorycznej rzetelności oraz celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają wymogom formalnym i merytorycznym określonych ustawą o rachunkowości.

6.Fundacja pokrywa koszty dojazdu, o których mowa w § 2. do wysokości, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. kilometrówka), na podstawie udokumentowanego przebiegu pojazdu w formie wniosku "Karta pojazdu".

§ 3

1.Każdy podopieczny posiada kartotekę w dokumentacji księgowej Fundacji (tzw. subkonto), opatrzoną jego imieniem i nazwiskiem, w której rejestrowane są imienne wpłaty 1% podatku i darowizny na rzecz podopiecznego, pozostające do jego dyspozycji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.Fundacja pokrywa koszty na podstawie oryginałów rachunków lub faktur częściowo lub w 100%, ale w kwocie nie większej niż wysokość środków finansowych, zgromadzonych przez podopiecznego Fundacji. Jeżeli rachunek lub faktura zostały opłacone przelewem, należy wraz z rachunkiem lub fakturą dostarczyć bankowy dowód przelewu; jeżeli zapłacono gotówką lub kartą, na rachunku powinna być odpowiednia adnotacja.

3.W przypadku refundacji lub sfinansowania kosztów rachunek lub faktura winny być wystawione na Fundację (nazwa Fundacji, adres, NIP, z dopiskiem imienia i nazwiska podopiecznego) i zawierać szczegółowy opis, czego dotyczy. Płatność takiego rachunku odbywa się przelewem na konto wnioskodawcy w przypadku refundacji lub na konto wystawcy rachunku/faktury w przypadku sfinansowania kosztów.

4.Termin płatności wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Fundację wniosku o refundację pod warunkiem, że przedłożone dokumenty spełniają wszystkie wymogi określone niniejszym regulaminem i przepisami ustawy o rachunkowości oraz Regulaminem Fundacji i Statutem Fundacji.

5.Honorowane będą rachunki/faktury z danego roku kalendarzowego - zgodnie z rokiem obrotowym w rachunkowości.

6.Fundacja zobowiązuje się informować podopiecznego (rodzica lub prawnego opiekuna) o wysokości zgromadzonych funduszy przynajmniej raz w miesiącu lub raz w roku w przypadku braku operacji finansowych na subkoncie.

§ 4

1.Przyznanie pomocy finansowej następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji.

2.W uchwale Zarządu o udzieleniu pomocy finansowej określa się podmiot i cel oraz wysokość pomocy finansowej.