Regulamin pomocy finansowej

Regulamin określa zasady przyznawania pomocy finansowej ze środków gromadzonych na rachunku Fundacji Krystyny Ciołkosz Za Szybą, zwanej dalej Fundacją, na rzecz jej podopiecznych z zaburzeniami rozwoju.

§ 1.

1.Pomoc finansowa jest przyznawana podopiecznym wyłącznie na cele określone przez Statut Fundacji w §6 pkt.2g.

2.Fundacja udostępnia swoje konto bankowe na rzecz podopiecznych w celu gromadzenia środków finansowych i nie pobiera opłat związanych z dokonywaniem operacji finansowych.

§ 2.

1.Pomoc finansowa jest przyznawana na podstawie Wniosku o refundację lub Wniosku o sfinansowanie, złożonych w oryginalnej formie pisemnej.

2.Wniosek powinien być udokumentowany ze wskazaniem celów, na które mają być przeznaczone przyznane środki finansowe; powinien zawierać zestawienie kosztów wraz z dołączonymi fakturami/rachunkami.

3.Fundacja pokrywa koszty poniesione przez podopiecznego pod warunkiem, że są one zgodne z poleceniami, zaleceniami lub wskazaniami osób lub instytucji odpowiedzialnych za przebieg i postępy w leczeniu, rehabilitacji, terapii etc, w szczególności:

a.koszty suplementów i lekarstw będą refundowane, jeśli zostały zalecone przez lekarza. Odpowiednie zaświadczenie powinno zawierać ich szczegółowe wyliczenie i być dołączone do wniosku o refundację (sfinansowanie).

b.koszty pomocy do terapii/rehabilitacji będą refundowane, jeśli zostały zalecone przez terapeutę/rehabilitanta. Odpowiednie zaświadczenie powinno zawierać ich szczegółowe wyliczenie i być dołączone do wniosku o refundację (sfinansowanie).

c.koszty produktów dietetycznych bezglutenowych i bezkazeinowych wymienione poniżej w pkt.d, będą refundowane (finansowane), jeśli została zalecona odpowiednia dieta przez lekarza lub dietetyka. Odpowiednie zaświadczenie powinno zawierać okres ważności zalecenia

d.Lista produktów refundowanych (finansowanych) przez fundację przy diecie bezcukrowej, bezmlecznej oraz bezglutenowe:

i.Przy diecie bezmlecznej: mleko: migdałowe, ziemniaczane, ryżowe (zastępujące mleko krowie), masło klarowane oraz olej kokosowy jako substytut masła,

ii.Przy diecie bezglutenowej: mąki z natury bez glutenu: ryżowa, kasztanowa, amarantus, itp. oraz wszystkie mąki oczyszczane z glutenu oraz mieszanki bezglutenowe do wypieków, pieczywo bezglutenowe gotowe oraz makarony bezglutenowe, wędlina bezglutenowa

W nazwie własnej wymienionych produktów powinna być informacja, że produkt jest bezglutenowy (info od producenta, a nie od sprzedawcy), np. makaron bezglutenowy, kiełbasa krakowska bezglutenowa itd.

iii.Przy diecie bezcukrowej: zamienniki cukru – ksylitol, stewia

Uwaga! Produkty, które są przeznaczone do powszechnego spożycia, przeznaczone dla wszystkich osób niezależnie od tego, czy są osobami niepełnosprawnymi, czy cieszącymi się dobrym zdrowiem, nie będą rozliczane.

4.Fundacja może odmówić realizacji pomocy, jeśli przedstawione rachunki lub faktury budzą wątpliwości, co do ich formalnej i merytorycznej rzetelności oraz celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają wymogom formalnym i merytorycznym określonych ustawą o rachunkowości.

5.Fundacja pokrywa koszty dojazdu, o których mowa w § 2. do wysokości, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. kilometrówka), na podstawie udokumentowanego przebiegu pojazdu w formie wniosku "Karta pojazdu".

§ 3.

1.Każdy podopieczny posiada kartotekę w dokumentacji księgowej Fundacji (tzw. subkonto), opatrzoną jego imieniem i nazwiskiem, w której rejestrowane są imienne wpłaty 1% podatku i darowizny na rzecz podopiecznego, pozostające do jego dyspozycji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.Fundacja pokrywa koszty na podstawie oryginałów rachunków lub faktur częściowo lub w 100%, ale w kwocie nie większej niż wysokość środków finansowych, zgromadzonych przez podopiecznego Fundacji. Jeżeli rachunek lub faktura zostały opłacone przelewem, należy wraz z rachunkiem lub fakturą dostarczyć bankowy dowód przelewu; jeżeli zapłacono gotówką lub kartą, na rachunku powinna być odpowiednia adnotacja.

3.W przypadku refundacji lub sfinansowania kosztów rachunek lub faktura winny być wystawione na Fundację (nazwa Fundacji, adres, NIP, z dopiskiem imienia i nazwiska podopiecznego) i zawierać szczegółowy opis, czego dotyczy. Płatność takiego rachunku odbywa się przelewem na konto wnioskodawcy w przypadku refundacji lub na konto wystawcy rachunku/faktury w przypadku sfinansowania kosztów.


4.Termin płatności wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Fundację wniosku o refundację pod warunkiem, że przedłożone dokumenty spełniają wszystkie wymogi określone niniejszym regulaminem i przepisami ustawy o rachunkowości oraz Regulaminem Fundacji i Statutem Fundacji.

5.Honorowane będą rachunki/faktury z danego roku kalendarzowego - zgodnie z rokiem obrotowym w rachunkowości.

6.Fundacja zobowiązuje się informować podopiecznego (rodzica lub prawnego opiekuna) o wysokości zgromadzonych funduszy przynajmniej raz na miesiąc lub raz w roku w przypadku braku operacji finansowych na subkoncie.

§ 4.

1.Podopieczny Fundacji, który znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych zdarzeń losowych ma prawo ubiegania się o przyznanie „doraźnej pomocy finansowej” na cele wymienione w §6, pkt. 2g Statutu Fundacji w sytuacji, gdy na subkoncie Podopiecznego brak wystarczających środków finansowych.

2.Wniosek o doraźną pomoc finansową w imieniu osoby niepełnoletniej składa jeden z rodziców (prawnych opiekunów dziecka).

3.Ubiegający się o pomoc przedstawia następujące dokumenty:

a) wniosek według wzoru, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, który w szczególności zawiera dokładny opis celu, na który zostaną wykorzystane środki finansowe; termin i miejsce realizacji; kalkulację przewidywanych kosztów.

b) potwierdzoną kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport);

c) dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku, takie jak:

- w przypadku wnioskodawców niepełnosprawnych, orzeczenie o niepełnosprawności albo, w przypadku jego braku, inne dokumenty medyczne lub urzędowe potwierdzające stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy;

- w przypadku wnioskodawców powołujących się na okoliczności zdrowotne, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia wnioskodawcy i rodzaju zdiagnozowanej choroby;

d) zaświadczenia z właściwych urzędów skarbowych potwierdzające wysokość dochodów wnioskodawcy i osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym złożono wniosek;

e) w przypadku osób zatrudnionych, zaświadczenia od pracodawców potwierdzające aktualną wysokość dochodów wnioskodawcy i osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym;

f) inne dokumenty uzasadniające przyznanie wnioskodawcy pomocy.

4.Fundacja zastrzega sobie prawo rozpoznania złożonego wniosku w terminie wynikającym z posiadanych możliwości organizacyjnych i środków finansowych, nie dłuższym jednak niż trzy miesiące od dnia otrzymania przez Fundację wniosku i kompletu dokumentów niezbędnych do jego oceny.

5.Wnioski o doraźną pomoc finansową należy składać na druku formularza obowiązującego w Fundacji. Dopuszcza się złożenie wniosku w innej formie, przy czym Fundacja może poprosić wnioskodawcę o ponowne złożenie wniosku na druku formularza stosowanym w Fundacji.

6.Wnioski, o których mowa z oryginalnymi podpisami osób upoważnionych do złożenia podpisu, przesyła się za pośrednictwem poczty lub składa osobiście w siedzibie Fundacji.

7.Na etapie składania wniosków nie należy dołączać żadnych załączników (pełnomocnictwa, zaświadczenia, kopia dokumentu tożsamości itp.) Obowiązek doręczenia do Fundacji wymaganych załączników powstanie z chwilą wezwania przez Fundację. Załączniki powinny mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez osoby upoważnione do składania podpisów.

8.Złożenie podpisu na kopii dokumentu przez osoby upoważnione do składania podpisu jest równoznaczne z zapewnieniem wiarygodności i aktualności informacji i danych w nich zawartych w dniu składania wniosku.

9.W szczególnych przypadkach Fundacja może zażądać kopii potwierdzonych notarialnie.

10. Fundacja zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia wniosku, przekazania dodatkowych informacji nieobjętych wnioskiem lub doręczenia dokumentów uznanych przez Fundację za istotne.

§ 5.

1.Przyznanie pomocy finansowej następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji.

2.W uchwale Zarządu o udzieleniu pomocy finansowej określa się podmiot i cel oraz wysokość pomocy finansowej.