Regulaminy:

1. Regulamin Fundacji Za Szybą
2. Regulamin pomocy finansowej

1.Regulamin Fundacji Za Szybą

Regulamin określa tryb uzyskania statusu podopiecznego Fundacji Krystyny Ciołkosz Za Szybą, zwanej dalej Fundacją, oraz prawa podopiecznego.

§ 1. Warunki ogólne

1. Podopiecznym Fundacji może zostać osoba o zdiagnozowanej niepełnosprawności rozwoju.

2. Osoba niepełnoletnia lub nie mająca zdolności do czynności prawnych jest reprezentowana przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów), który dokonuje czynności określonych w § 3. pkt. pkt. 1, 2 niniejszego regulaminu.

3. Pozostawanie podopiecznym nie podlega żadnym ograniczeniom z tytułu: m.in. kraju rezydencji czy kraju pochodzenia, statusu społecznego, wieku, przynależności do innych organizacji, klubów czy stowarzyszeń.

4. Podopieczny Fundacji, osoba fizyczna, we wszelkich listach, wykazach i innych dokumentach Fundacji występuje zawsze pod własnym, pełnym imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania. Rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego, który pozostaje pod ich opieką, zobowiązani są do informowania Zarządu Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i sposobów kontaktowania się.

5. Publikacje internetowe i prasowe wizerunków podopiecznego, prezentowanych przez Fundację w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu, jakim jest pozyskanie środków dla sfinansowania pomocy medycznej, rehabilitacyjnej itp., następują pod warunkiem wyrażenia zgody przez podopiecznego na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu. Jeśli jest to osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, to zgodę wyrażają rodzice/opiekunowie prawni.

§ 2. Podopieczni Fundacji mają prawo do:

1. Korzystania z pomocy Fundacji w formie podejmowanych przez nią działań zgodnych z celami statutowymi.

2. Pozyskiwania środków finansowych w wyniku indywidualnych apeli na fundusz pomocy finansowej Fundacji, przy czym  wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Fundacji i/lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją. (W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców. W oparciu o niniejszą Ustawę, Fundacja nie udostępnia także informacji o wysokości oraz źródłach zebranych środków osobom i instytucjom postronnym z wyjątkiem organów kontroli upoważnionych do przeprowadzania kontroli w organizacjach pozarządowych.)

3. Posiadania imiennej kartoteki podopiecznego w dokumentacji księgowej Fundacji, zwanej dalej subkontem, w której rejestrowane są pozyskane środki finansowe, tj. darowizny, księgowane w 100%  na subkoncie, oraz wpłaty 1% podatku przekazane przez właściwe urzędy skarbowe z adnotacją imienia i nazwiska, pomniejszone o opłatę manipulacyjną w wysokości 10% tych wpłat, która jest przeznaczona na pokrycie potrzeb organizacyjnych i celów statutowych fundacji.

4. Wnioskowania o finansowanie, dofinansowanie, bądź refundację kosztów, pokrywanych z imiennego subkonta podopiecznego, zgodnie z „Regulaminem pomocy finansowej".

§ 3. Warunki nabycia statusu podopiecznego

1. Przedłożenie wypełnionego wniosku o przyjęcie w poczet podopiecznych.

2. Przedłożenie potwierdzonej kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub w wersji oryginalnej równoważnej diagnozy lekarskiej, która jest honorowana przez jeden rok licząc od daty wystawienia diagnozy.

3. Informacja o przyjęciu przesyłana jest na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 4. Ustanie statusu podopiecznego Fundacji

1. Złożenie przez podopiecznego pisemnej rezygnacji (wystarczającą formą jest e-mail) z korzystania z usług Fundacji powoduje skreślenie z listy podopiecznych Fundacji. W przypadku podopiecznego nie posiadającego zdolności prawnych rezygnację składają jego rodzice/opiekunowie prawni.

2. Prowadzenia subkonta dla podopiecznego Fundacji zaprzestaje się także w przypadku:
a) wygaśnięcie ważności dokumentu wymienionego w § 3. pkt.2, tj. braku ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;
b) wykluczenia podopiecznego z Fundacji na podstawie uchwały Zarządu Fundacji;
c) braku jakiegokolwiek kontaktu z Fundacją przez okres 1 roku;
d) rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu.

3. Niewykorzystane środki finansowe po zaprzestaniu prowadzenia subkonta podopiecznego z przyczyn opisanych w pkt. pkt. 1 i 2. niniejszego paragrafu wykorzystane będą na działalność statutową Fundacji.

_______________________________________

Regulamin przyjęty przez Zarząd Fundacji

w dniu 25 lipca 2020 roku

Prezes Fundacji Krystyna Ciołkosz

[Do góry]

2.Regulamin pomocy finansowej

Regulamin określa zasady przyznawania pomocy finansowej ze środków gromadzonych na rachunku Fundacji Krystyny Ciołkosz Za Szybą, zwanej dalej Fundacją, na rzecz jej podopiecznych z zaburzeniami rozwoju.

§ 1

1.Pomoc finansowa jest przyznawana podopiecznym wyłącznie na cele określone przez Statut Fundacji w §6 pkt.2g.

2.Fundacja udostępnia swoje konto bankowe na rzecz podopiecznych w celu gromadzenia środków finansowych i nie pobiera opłat związanych z dokonywaniem operacji finansowych.

§ 2

1. Pomoc finansowa jest przyznawana na podstawie Wniosku o refundację lub Wniosku o sfinansowanie, złożonych w oryginalnej formie pisemnej.

2. Wniosek powinien być udokumentowany ze wskazaniem celów, na które mają być przeznaczone przyznane środki finansowe; powinien zawierać zestawienie kosztów wraz z dołączonymi fakturami/rachunkami.

3. Fundacja pokrywa koszty poniesione przez podopiecznego pod warunkiem, że są one zgodne z poleceniami, zaleceniami lub wskazaniami osób lub instytucji odpowiedzialnych za przebieg i postępy w leczeniu, rehabilitacji, terapii. Są to w szczególności:

a) koszty suplementów i lekarstw zalecone przez lekarza. Odpowiednie zaświadczenie powinno zawierać ich szczegółowe wyliczenie i być dołączone do wniosku o refundację (sfinansowanie).

b) koszty pomocy do terapii/rehabilitacji zalecone przez terapeutę/rehabilitanta. Odpowiednie zaświadczenie powinno zawierać ich szczegółowe wyliczenie i być dołączone do wniosku o refundację (sfinansowanie).

c) koszty produktów dietetycznych bezglutenowych i bezkazeinowych wymienione poniżej w pkt.4, zalecone jako odpowiednia dieta przez lekarza lub dietetyka. Odpowiednie zaświadczenie powinno zawierać okres ważności zalecenia.

4. Lista produktów refundowanych (finansowanych) przez Fundację przy diecie bezcukrowej, bezmlecznej oraz bezglutenowej:

a) przy diecie bezmlecznej: mleka migdałowe, ziemniaczane, ryżowe (zastępujące mleko krowie), masło klarowane oraz olej kokosowy jako substytut masła,

b) przy diecie bezglutenowej: mąki z natury bez glutenu: ryżowa, kasztanowa, amarantus, itp. oraz wszystkie mąki oczyszczane z glutenu oraz mieszanki bezglutenowe do wypieków, pieczywo bezglutenowe gotowe oraz makarony bezglutenowe, wędlina bezglutenowa. W nazwie własnej wymienionych produktów powinna być informacja, że produkt jest bezglutenowy (info od producenta, a nie od sprzedawcy), np. makaron bezglutenowy, kiełbasa krakowska bezglutenowa itd.

c) przy diecie bezcukrowej: zamienniki cukru – ksylitol, stewia.


Uwaga! Produkty, które są przeznaczone do powszechnego spożycia, przeznaczone dla wszystkich osób niezależnie od tego, czy są osobami niepełnosprawnymi, czy cieszącymi się dobrym zdrowiem, nie będą rozliczane.


5. Fundacja może odmówić realizacji pomocy, jeśli przedstawione rachunki lub faktury budzą wątpliwości co do ich formalnej i merytorycznej rzetelności oraz celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają wymogom formalnym i merytorycznym, określonych ustawą o rachunkowości.

6. Fundacja pokrywa koszty dojazdu, o których mowa w §6 pkt.2g Statutu, do wysokości, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. kilometrówka), na podstawie udokumentowanego przebiegu pojazdu w formie wniosku "Karta pojazdu".

§ 3

1. Każdy podopieczny posiada kartotekę w dokumentacji księgowej Fundacji (tzw. subkonto), opatrzoną jego imieniem i nazwiskiem, w której rejestrowane są imienne wpłaty 1% /1,5% podatku i darowizny na rzecz podopiecznego, pozostające do jego dyspozycji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Fundacja pokrywa koszty na podstawie oryginałów rachunków lub faktur częściowo lub w 100%, ale w kwocie nie większej niż wysokość środków finansowych, zgromadzonych przez podopiecznego Fundacji na subkoncie. Jeżeli rachunek lub faktura zostały opłacone przelewem, należy wraz z rachunkiem lub fakturą dostarczyć bankowy dowód przelewu; jeżeli zapłacono gotówką lub kartą, na rachunku powinna być odpowiednia adnotacja.

3. W przypadku refundacji lub sfinansowania kosztów dokumentujące je rachunki lub faktury winny być wystawione na Fundację (nazwa Fundacji, adres, NIP, z dopiskiem imienia i nazwiska podopiecznego) lub na Fundację jako płatnika i zawierać szczegółowy opis, czego dotyczą. Płatności realizowane są przelewem na konto wnioskodawcy w przypadku refundacji lub na konto wystawcy rachunku/faktury w przypadku sfinansowania kosztów.

4. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Fundację wniosku o refundację/sfinansowanie pod warunkiem, że przedłożone dokumenty spełniają wszystkie wymogi określone niniejszym regulaminem i przepisami ustawy o rachunkowości oraz Regulaminem Fundacji i Statutem Fundacji.

5. Honorowane są rachunki/faktury z danego roku kalendarzowego - zgodnie z rokiem obrotowym w rachunkowości. Faktury i rachunki nie mogą zawierać żadnych skreśleń ani poprawek, a także żadnych dopisków naniesionych ręcznie.

6. Wnioski, niezakwalifikowane do realizacji z powodów merytorycznych, wraz z załączoną dokumentacją pozostają do odbioru w biurze Fundacji.

6. Fundacja zobowiązuje się informować podopiecznego (rodzica lub prawnego opiekuna) o wysokości zgromadzonych funduszy przynajmniej raz w miesiącu lub raz w roku w przypadku braku operacji finansowych na subkoncie.

§ 4

1. Przyznanie pomocy finansowej następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji.

2. W uchwale Zarządu o udzieleniu pomocy finansowej określa się podmiot i cel oraz wysokość pomocy finansowej.

      ___________________________________________

Regulamin przyjęty przez Zarząd Fundacji

w dniu 25 lipca 2020 roku

Prezes Fundacji Krystyna Ciołkosz

[Do góry]