Sprawozdania

Sprawozdania merytoryczne oraz finansowe Fundacji Krystyny Ciołkosz Za Szybą publikowane są na portalu:

Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Działalność statutowa Fundacji

  • Wsparcie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym, w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju.
  • Organizacja oraz finansowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej  dla osób z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dla dzieci.
  • Współpraca z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i zagranicą.
  • Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy dotyczącej zaburzeń spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi.
  • Popularyzacja osiągnięć innych państw, zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów związanych z zaburzeniami rozwoju. Dofinansowywanie lub finansowanie akcji informacyjnych, odczytów, a także kolportaż broszur zajmujących się tą tematyką z uwzględnieniem doświadczeń zagranicznych.
  • Udział w przedsięwzięciach innych niż wymienione - zgodnych z celami statutowymi Fundacji.